De schuldsaldo verzekering, voorwaarden en beperkingen

Verzekeringen Posted by admin on  vr, feb 19th, 2021 @ 2:17:07 PM  281  0    

De schuldsaldo verzekering, voorwaarden en beperkingen

Een schuldsaldoverzkering zorgen ervoor dat bij Uw overlijden het saldo van Uw hypothecaire lening niet wordt overgeheveld naar Uw kinderen. In plaats daarvan zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de vereffening van het nog resterend krediet.

Welke verzekeringsmaatschappijen komen in aanmerking?

Enkel erkende verzekeringsmaatschappij kunnen schuldsaldoverzekeringen uitschrijven. Belangrijke parameters voor de premiebetaling zijn:
– leeftijd van de verzekerde,
– duurtijd van de lening,
– aantal premies (zie verder),
– geslacht,
– rookgedrag,
– medische antecedenten.
De invloed van medische antecedenten wordt echter door de wetgever beperkt. Een kankerverleden bijvoorbeeld mag geen invloed hebben op de premie in het geval van een gezinswoning indien de verzekeringnemer genezen is.

Acceptatie

Natuurlijk zal de verzekeringsmaatschappij zich er op voorhand van willen vergewissen dat de kandidaat-verzekeringsnemer gezond is. Vooraleer iemands schuldsaldoverzekering is goedgekeurd krijgt hij /zij een vragenlijst om in te vullen waaruit moet blijken of de verzekerde een verhoogde kans op overlijden heeft. Een arts in dienst van de verzekeraar zal ofwel een positief advies uitbrengen ofwel vragen om bijkomende medische inlichtingen. Pas bij medische acceptatie zal de maatschappij definitief dekking geven. Bij bepaalde aandoeningen kan de arts de maatschappij ook adviseren bijpremie te vragen.

Premiebetaling

De verzekeringsnemer kan er voor kiezen om de premie in één keer te voldoen. In vakjargon: een koopsompremie betalen. Dit betekent dat hij slechts één premie betaalt, bij de start van de polis. De meeste verzekeringsnemers kiezen voor gespreide premies. Er bestaan systemen die voorzien in een jaarlijks variabele premie of in constante premies. Het meest voorkomend systeem in België is het systeem waarbij er gedurende 2/3de van de looptijd premies worden betaald. Beide aangehaalde systemen kunnen met jaarlijkse, of met gesplitste (b.v. maandelijkse) premies worden afgesloten. Het spreekt voor zich dat als men de premiebetaling stopt, men ook de dekking verliest. De koopsompremie (eenmalig) is de goedkoopste optie. Maar men moet op het moment van het krediet natuurlijk voldoende middelen over hebben om deze premie in één keer te betalen. Bovendien kan het ook gebeuren dat men later de lening vervroegd terugbetaalt. Bijvoorbeeld bij verkoop van een woning waarvoor een krediet werd aangegaan. In dat geval kan de betaalde premie van de schuldsaldoverzekering niet worden teruggevraagd… Niet iedereen dekt de volledige openstaande schuld van zijn krediet in. Het is ook mogelijk om 50% van de schuld (kredietbedrag) te verzekeren, of 75%…

Commercialisering

De kredietverschaffers (voornamelijk banken en kredietmaatschappijen) zijn uiteraard vragende partij voor schuldsaldoverzekeringen. Het verlaagt hun risico dat er bij overlijden van een ontlener een krediet niet terugbetaald zou geraken. De laatste jaren moeten banken bovendien scherp concurreren en zijn de winstmarges op hun woonkredieten niet altijd even ruim. Door de verkoop van schuldsaldo’s te stimuleren, proberen ze die kloof wat te dichten. Wie een schuldsaldoverzekering afsluit zal dus omwille van beide redenen meestal een lager tarief voor zijn krediet bekomen.

Uitbetaling

In geval van overlijden zal de schuldsaldoverzekering worden uitbetaald aan de kredietmaatschappij. Mocht het krediet inmiddels om andere redenen zijn terugbetaald, dan wordt de verzekering uitbetaald aan de in het contract aangeduide begunstigde of aan de erfgenamen. Zelfmoord is bij de meeste maatschappijen uitgesloten als ze in de beginperiode van de polis plaatsvindt.

Waar kunt U zich verzekeren?

AXA “Woning” omvat een Woonverzekering, een Blokpolis, een Bouwplaatsrisico en een Schuldsaldoverzekering.

Neem nu een schuldsaldoverzekering

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download