Schatting van Uw woning heeft belang bij verschillende doeleinden

Vastgoed, Vastgoed algemeen Posted by admin on  do, feb 11th, 2021 @ 11:05:22 AM  565  1    

Schatting van Uw woning heeft belang bij verschillende doeleinden

Schattingen hebben belang op verschillende gebieden. Voor kredieten, bij verdelingen zoals bij echtscheidingen, overlijdens, bij ruil, bij aangifte nalatenschap, onteigening, voor vennootschappen en tal van andere. Lees hier in meer detail over de gebeurtenissen waar een schatting zijn belang heeft.

Schatting bij aan- of verkoop van een onroerend goed

Schatting bij aankoop of verkoop woning

Home

Zowel verkoper als koper hebben baat bij een schatting van het betreffende pand. De verkoper heeft graag een adviesschatting van de marktwaarde of van de venale waarde van het onroerend goed, zowel bij uit-de-hand-verkoop als bij een geforceerde verkoop wat zich bijvoorbeeld voordoet na een faillissement.

Bij het verlenen van een krediet door een bank

Schatting bij kredietverlening

Hypothecair krediet

De bank laat een schatting uitvoeren om na te gaan of de aangevraagde lening in balans is met de waarde van het pand. Naast de marktwaarde vermeldt het schattingsverslag ook de waarde voor openbare verkoop. Zo biedt een schatting bescherming aan bank én verkoper. De bank is zeker dat ze het geld kan recupereren bij staking van terugbetaling en de koper zal zeker niet boven de waarde kopen. Maar de bank houdt ook rekening met de quotiteit van de klant. Dit wil zeggen dat de bank rekening houdt met de eigen inbreng naargelang het risico dat de lening inhoudt.

 

Verdelingen zoals na echtscheiding

Verdeling

Verdeling

Niet alleen bij echtscheiding maar ook als twee zakenpartners of zelfs vrienden die samen een onroerend bezitten de zaak elk op hun eentje zullen gaan rooien, is een schatting nuttig. Bij ‘uitkopen’ van de ene de andere kunnen ze een schatter aanstellen. Die zal dan de marktwaarde bepalen. Maar ze kunnen ook naar een minnelijke oplossing streven omdat de waarde bij verkoop uit de hand hoger ligt dan die bij een openbare verkoop.

Ruilen van onroerende goederen

Ruil

Ruil

Omdat onroerende goederen die geruild worden bijna nooit dezelfde waarde hebben is een schatting nuttig. Zo kan het ene goed een groot blok zijn en het andere een gewoon huis dat nochthans op het zelfde stuk grond staat. De schatting dient om het verschil te bepalen dat na schatting van beide na aftrek kan bepaald worden. Als een eigenaar een stuk ter beschikking stelt voor het oprichten van appartementen is er sprake van ‘recht van opstal’. Evenredig met zijn oorspronkelijk goed heeft de eigenaar van de grond dan recht op een 1/10. Als een promotor dan overgaat tot de bouw van 20 appartementen dan heeft de opstalgever recht op 2 appartementen in ruil voor de waarde van zijn grond. Nadien moet de waardebepaling nog bijgesteld worden. veel misverstanden ontstaan hier ook door verwaarlozing van de BTW (21%) op de constructie.

Aangifte nalatenschap

Aangifte erfenis

Erfenis

In het algemeen zijn het de notaris of de erfgenamen die een schatter aanstellen voor een schattingsverslag dat als basis moet dienen voor de aangifte van de nalatenschap. Op elke erfenis is namelijk een erfbelasting verschuldigd. Een woning die te laag gewaardeeerd is in de aangifte successierechten kan nadien problemen oplevereen als ze aan een veel hogere prijs verkocht wordt. De relgels uit het Wetboek Successierechten gelden nog in Brussel en Wallonië maar niet meer in Vlaanderen. Het probleem doet zich voor als als de meerwaarde achteraf 1/8 van de bij successie aangeven waarde overschrijdt. Dan betaalde U aanvullende successierechten en daarbij nog een boete ook. De termijn waarbinnen de fiscus deze boete kan vragen bedraagt 2 jaar te rekenen van af de aangifte van de nalatenschap. U kunt de boete vermijden door een een verkoop met winst die zich binnen de twee jaar voordoet spontaan te melden bij de fiscus.

De regels in verband met erfbelasting in Vlaanderen hebben een termijn van 5 jaar. De regel van 1/8-tekorschatting is hier vervangen door een 10%-regel. De boete bij tekortschatting (naast aangevulde erfbelasting) bedraagt dan 5% voor een onderwaardering van 10% à 25%. De boete loopt op tot 20% ingeval van een onderwaardering van 100%. U kunt een boete ontlopen door winst binnen de twee jaar aan te geven.

U kunt zichzelf veilig stellen door vooraf een waardering te vragen aan een erkende landmeter-schatter die het kwaltieitscharter van de Vlaamse belastingdienst ondertekend heeft. (Zie http://belastingen.vlaanderen.be, sub erfbelasting). Met dit verslag vermijdt U een boete.

 

Onteigening

Schatting bij onteigening

Onteigening

Bij onderhandelen met de overheid over de waarde van een onteigening is het van kapitaal om zelf een zeker idee te hebben van de marktwaarde van het onroerend goed.

Schatting bij uit een vennootschap halen van goederen

Schatting bij uit een vennootschap halen van goederen

Vennootschap

Bij het inbrengen of uit de de vennootschap nemen van onroerend goed is het van belang dat je een verantwoording kunt afleggen tegenover de fiscus. Vraag niet teveel bij de verkoop van onroerend goed aan de eigen vennootschap, hoe interessant dit ook lijkt. De fiscus kan namelijk alles belasten als voordeel van elke aard. Als een zaakvoerder een pand wil verkopen betaalt hij 10% registratierechten in Vlaanderen (12,5% in Brussel en Wallonië). De vennootschap realiseert een flinke meerwaarde bij verkoop doordat de prijzen de laatste jaren zo erg stijgen. Tenzij er nog overdraagbare verliezen zijn betaalt hij hierop een vennootschapsbelasting. Om zich te kunnen verantwoorden tegenover de fiscus is het van belang dat hij een schatting samen met een fiscaal specialist doet.

Bepaling rendement van een aankoop

Schatting bij rendementberekening

Rendementberekening

Is een aankoop een goede investering of niet? Daarvoor moet je over de juiste marktwaarde beschikken. Het rendement is ook van belang bij het taxeren van een project. Ook bij de beslissing tot verbouwen of renovatie moet je de actuele waarde kennen. De verbouwing moet nog realistisch zijn anders kan je beter tot slopen overgaan en een nieubouw overwegen.

Schatting bij verschil tussen verzekeringswaarde en verkoopwaarde

Schatting bij verschil tussen verzekeringswaarde en verkoopwaarde

Verzekering

Bij het afsluiten van een brandverzekering doet de verzekeraar een schatting over de waarde van het appartement maar op een heel andere manier dan voor het bepalen van de marktwaarde. Daar de grond niet kan afbranden wordt hij ook niet in rekening gebracht voor de schatting. Het is ook niet de woning zelf waarvan de waarde geschat wordt maar wel de prijs voor een vervangende constructie in geval van vernieling.