Het beroep van syndicus

Vastgoed, Vastgoed algemeen Posted by admin on  wo, feb 15th, 2017 @ 5:07:39 PM  212  0    

Het beroep van syndicus

Het beroep van syndicus is net zoals dat van vastgoedmakelaar een gereglementeerd beroep, behalve als deze syndicus mede-eigenaar is. Als niet-mede-eigenaar zal hij dus ook over een BIV-nummer beschikken. Met de nieuwe wet die in werking trad op 1 september 2010 is het beroep nu vaster omkaderd maar komen er ook een aantal taken bij.

De syndicus beheert mede-eigendommen.

De Vereniging van Mede-eigenaars onstaat van zodra er meerdere eigenaars zijn van een gebouw en er voor elk gebouw een authentieke akte van mede-eigendom (ook basisakte genoemd) bestaat. Meestal betreft dit appartementsgebouwen. De syndicus is de natuurlijke persoon of rechtspersoon belast met het beheer van deze gebouwen. Hij kan technisch geschoold zijn en zelf onderhoudswerken uitvoeren maar als het gaat om grotere gebouwen is zijn functie meer die van coördinator bij het onderhoud. Soms is hij medeeigenaar maar in de andere gevallen oefent hij een gereglementeerd beroep uit. Een persoon kan ook syndicus van meerdere VME zijn.

Taken van de syndicus houden o.a. in:

De syndicus organiseert en leidt de jaarlijkse algemene vergadering volgens de wettelijke bepalingen. Hij notuleert de beslissingen van de Algemene Vergadering en zorgt voor de uitvoering van hun beslissingen.

Hij beheert het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars. Hij beheert kosten en financiële rekeningen voor werk- en reservekapitaal (verplicht afzonderlijk). Hij maakt begrotings- en kostenramingen op die jaarlijks worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. En legt een jaarlijks evaluatierapport voor.

Hij vertegenwoordigt de Vereniging van Mede-eigenaars zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.

Bij overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel moet hij inlichtingen verstrekken aan de notaris, aan alle tussenpersonen of aan de overdrager.

Hij moet de datum van de vergaderingen meedelen aan elke persoon die het gebouw bewoont zonder dat hij stemrecht heeft in de Algemene Vergadering.

Het volledig dossier van beheer overdragen aan zijn opvolger binnen de 30 dagen na de beëindiging van het mandaat of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering.

Hij moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt.

Voorleggen aan de Algemene Vergadering van mogelijke belangenvermenging tussen de Vereniging van Mede-eigendom en de syndicus zelf.

Hij houdt persoonsgegevens bij van van wie gerechtigd is deel te nemen aan de Algemene Vergadering en maakt deze informatie over aan de mede-eigenaar of notaris. Hij maakt mede-eigenaars inzage mogelijk in alle niet private documenten.

Bewaren van het post-interventiedossier indien dit aanwezig is.

Hij voert de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars.

Hij werkt het reglement van orde bij telkens de Algemene Vergadering hiertoe besluit.

Het verrichten van de kennisgevingen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed.
_______________________________________________________________________________

Verder lezen:

Taken van de syndicus door de wet vastgesteld

Beroep van syndicus is aan herziening en opwaardering toe

Syndicus van de Vereniging van Mede-eigenaars