De huurwaarborg

Leningen, Vastgoed algemeen Posted by admin on  jeu, Juil 9th, 2020 @ 7:14:50  241  0    

De huurwaarborg

Wie een woning huurt betaalt meestal een waarborg bij het afsluiten van het huurcontract. De nieuwe huurwet voorziet voor de huurder 5 mogelijkheden om deze waarborg te betalen. Enkele zijn voor wie over de financiële mogelijkheden beschikt zoveel als 3 maanden huur opzij te leggen. Enkele mogelijkheden zijn ook voorzien voor wie niet over de financiële mogelijkheden beschikt.

1. De geïnvidualiseerde rekening
2. De zakelijke zekerheidsstelling
4. De bankwaarborg via een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling
3. De borgstelling
5. De huurwaarborglening

De waarborg is niet verplicht

In acht te nemen regels:
– max 3 maanden huur
– mag enkel gebeuren op 1 van de hieronder vermelde manieren
– de huurder kiest hoe hij zijn borg samenstelt

1. De geïndividualiseerde rekening

De waarborg staat op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder. Kapitalisatie van de intrest gebeurt ten voordele van de huurder.
Enkel als de huurder zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt heeft de verhuurder een voorrecht op deze rekening.

Hoe brengt de huurder de verhuurder in kennis?

Met een standaardformulier toont de huurder aan dat de waarborg op een geblokkerde rekening staat?

De verhuurder die de waarborg in zijn bezit heeft die niet op een geblokkeerde rekening staat moet rente betalen aan de huurder van zodra de waarborg in het bezit is van de verhuurder.
Ook mag de huurder deze waarborg beschouwen als al betaalde huur maar hij moet dan zelf het bedrag van de waarborg op een geblokkerede rekening op zijn naam zetten.

2. De zakelijke zekerheidsstelling

Huurder laat een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op zijn naam zetten.
—> Kapitalisatiebon
—> Obligatie
De intrest van beide wordt gekapitaliseerd ten voordele van de huurder.

De verhuurder heeft voorrecht op het actief als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Aantonen huurder à verhuurder van het bestaan hiervan gebeurt via standaardformulier.

3. De borgstelling

Voor de borgstelling is het akkoord van de verhuurder nodig.
De huurder vraagt aan iemand anders of hij zich borg stelt voor plichten van de huurder zoals huurschade en huurachterstand.

Een borgstelling geldt voor:
– de duur van de looptijd van het huurcontract
– verlenging
– bij omzetting naar 9 jaar.
De borgstelling geldt niet bij een nieuwe huurovereenkomst.

4. De bankwaarborg via typecontract tussen OCMW en een financiële instelling

Het OCMW dient een verzoek in bij een financiële instelling voor huurders die het financieel moeilijk hebben.

Het aantonen gebeurt met een standaardformulier.

Naam Bank: Geeft Huurwaarborg Link
BNP PARIBAS JA Producten/Risicobeheer/Bankgarantie
ING JA PBankgaranties

5. De huurwaarborglening

Vlaams Woningfonds

Vlaams Woningfonds

Als de huurder moeilijkheden heeft een waarborg van 3 maanden te betalen kan hij terecht bij het Vlaams Woningfonds om een renteloze huurwaarborglening aan te gaan.

Bedrag tot € 1800 of meer afhankelijk van het aantal personen dat hij ten laste heeft. Of afhankelijk van de stad of gemeente.

Terugbetaling moet binnen de twee jaar. Uitzonderlijk wordt deze termijn met 6 maanden verlengd.

De huurder zoekt eerst een gepaste huurwoning en pas daarna doet hij zijn aanvraag.

Vooraf kan een principiële toelating aangevraagd worden die 3 maanden geldig blijft.

Info: Huurwaarborglening op het Vlaams Woningfonds (be)

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download