Sociale woning huren of kopen kwestie van te voldoen aan de voorwaarden

Uncategorized Posted by admin on  dim, Juil 14th, 2019 @ 2:42:06  195  0    

Sociale woning huren of kopen kwestie van te voldoen aan de voorwaarden

Als je de gewone huurprijzen te duur vindt of je slaagt er niet in een woning te kopen dan kun je nagaan of je niet voor een social woning in aanmerking komt. Hier gelden minder facetten van inkomen en kapitaalkracht dan wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om op de wachtlijst te komen. Daarna wordt het nog een kwestie van wachten.
Spotter2 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Voorwaarden om een sociale woning te huren

De Vlaamse Overheid legt verschillende parameters op waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op een sociale huurwoning. Voorwaarden VlaanderenWebsite voor België

Leeftijd: Eerst en vooral moet je de juiste minimumleeftij hebben. Die is 18 jaar. Voor ontvoogde minderjarjarigen geldt een lagere leeftijdsdrempel op voorwaarde dat je al zelfstandig woont zij het onder begeleiding. Of je wilt zelfstandig wonen waarbij een erkende dienst je zal begeleiden.

Verblijf: Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Zo niet moet je beschikken over een referentieadres. Verplichte inburgerars moeten bovendien bewijzen van bereidheid tot het volgen van inburgeringstraject kunnen voorleggen.

Inkomen: Er zijn er maximale inkomensgrenzen. Hierbij brengen ze je totale inkomen van de laatste 3 jaar van alle meerderjarige kandidaat-huurders in rekening. Was er geen inkomen drie jaar geleden, dan wordt er gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden of vorig jaar. Had je drie jaar geleden een te hoog inkomen, maar is dat door omstandigheden niet meer het geval, dan wordt er gekeken naar het huidige inkomen.

Inkomensgrenzen (2017)
Alleenstaande zonder personen ten laste € 24.092
Alleenstaande met een handicap € 26.111
Alle andere gevallen € 36.137
verhoogd met € 2.020 / persoon ten laste
 

Eigendom: Jijzelf zowel als je gezinsleden mogen geen (gedeeld) eigenaar zijn van een woning of van een perceel bestemd voor woningbouw. Dit geldt voor binnen- èn buitenland. Je mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waar jijzelf of een van je gezinsleden een woning in heeft ondergebracht.

Taalbereidheid:Om met de andere huurders en verhuurder te kunnen praten moet je een een mondelinge (basis)kennis van het Nederlands hebben. Zoniet moet je als kandidaat-huurder de taal willen aanleren. Het nagestreefd niveau van het Nederlands wkomt evereen met richtwaarde A1 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

Tot daar de voorwaarden om een sociale woning te huren. voor nadere informatie kan je altijd terecht bij een Sociale HuisvestigingsMaatschappij bij jou in de buurt. [Bron]

Praktisch

Uit deze lijst kunt U een organisatie kiezen in de streek waar U wilt wonen. Neem best eerst telefonisch contact op (het telefoonnummer vindt per organisatie.).

Wachtlijst: Na inschrijving komt U op een wachtlijst. De tijd van wachten varieert met Uw situatie en het aantal beschikbare woningen. Uw Sociale Huurmaatschappij is meest aangewezn om hierover info te bekomen. Het is toegelaten zich bij verschillende sociale verhuurinstanties in te schrijven.

Toewijzing: De toewijzing van een woning gebeurt op basis van inschrijvingsdatum maar er zijn voorrangsregels.

Documenten: Neem volgende documenten mee bij het bezoeken van bij een SHM voor de vlotste bediening:

– Identiteitskaart
– Aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
– Documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
– Attest van samenstelling van gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
– Ingeval van handicap bij uzelf of een gezinslid: attest FOD Sociale zekerheid of instelling die invaliditeitsuitkering uitbetaalt.
– Indien van toepassing een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
– Attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).
Ga naar VMSW voor meer info over deze documenten.

Bedrag: De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Die wordt berekend op basis van:

– Inkomen
– Waarde van de woning
– Gezinsgrootte.

De prijs is betaalbaar en nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders zonder of zeer laag inkomen betalen de minimale huurprijs.

Voor klachten over uw Sociale Huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor dient U klacht in bij de klachtenbehandelaar van uw SHM of het SVK. Als U niet akkoord gaat met het antwoord van de klachtenbehandelaar van uw SHM of SVK, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, op het gratis nummer 1700.

Als U het niet eens bent met een beslissing van uw SHM of SVK (bv. schrapping van de wachtlijst, weigering van een woning, toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder), dan kunt u schriftelijk beroep indienen bij de afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. [Bron]

Alternatieve websites

Huren van een sociale woning voor particulieren
Mag U een sociale woning huren?

Brussel

http://www.bghm.irisnet.be/fr
https://www.fedsvk.be/lijst-van-de-svk-leden

Het project « Parenté-huis » van PetitsRien/Spullenhulp

Spullenhulp toont project voor nieuwe onthaalstructuur voor eenoudergezinnen: Het Parenté Huis

Een sociale woning kopen

Voorwaarden om een sociale woning te kopen

Ga naar Kopen van een sociale woning en vind er de voorwaarden waaraan U moet voldoen om te kunnen kopen. Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) bieden sociale koopwoningen en sociale bouwgronden te koop aan. Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website.

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het inschrijvingsregister in.

De voorwaarden zijn:
– u bent 18 jaar of ouder
– uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
– u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
Wat telt als uw inkomen?
– Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.
– Dit is ook:
–het niet-belastbare vervangingsinkomen
–het genoten leefloon
–het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is
–Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:
– ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren
– uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:
– de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen
– Uw inkomen mag in 2019 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.546 euro.
– Uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:

Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste 39.962 euro 38.146 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste 43.952 euro 41.955 euro
Alle andere gevallen 59.936 euro 57.213 euro
Per persoon ten laste te verhogen met 3.991 euro 3.809 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen ‘kernstad’ en ‘Vlaamse rand’ op onze website.

Eigendom
– U heeft geen eigendom
– U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond volledig (100%) of deels (bijvoorbeeld 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

– U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.

Deze uitzonderingen zijn:
Soms moet u niet op de referentiedatum, maar pas later aan de eigendomsvoorwaarden voldoen. Heeft u een woning? Dan gelden de uitzonderingen hieronder alleen als uw woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro heeft.

U moet niet voldoen aan de eigendomsvoorwaarden in de volgende gevallen:

Uw woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd).
U bent 55 jaar of ouder.
U wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.

U heeft in deze situaties één jaar tijd nadat u de aankoopakte van een koopwoning of bouwgrond ondertekende om uw woning te verkopen op de vrije markt of aan een SHM. U kunt er ook voor kiezen om een sociale woonorganisatie 20 jaar over de woning te laten beschikken (in ruil voor een periodieke vergoeding).
Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.
Uw woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd).

Dan heeft u één jaar nadat u de aankoopakte van de koopwoning of bouwgrond ondertekende om uw woning te slopen of de bestemming van uw woning te wijzigen.
Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.
Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.
Specifieke uitzonderingen
Er zijn nog enkele specifieke uitzonderingen:

U bezit samen met uw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom en u stelde een vordering tot echtscheiding in.
U kunt zich dan al inschrijven. U kunt de koopwoning of bouwgrond pas kopen als de echtscheiding definitief is en u voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.
U bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat u deze via een erfenis of schenking kreeg. U kunt zich dan al inschrijven. U kunt de koopwoning of bouwgrond wel pas kopen als u voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.
U bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom en u was ingeschreven vóór 24 april 2017. Start de verkoopprocedure vóór 24 april 2018 en ondertekent u vóór deze datum ook de aankoopbelofte, dan kunt u de gedeeltelijk volle eigendom van uw woning of bouwgrond behouden.

Hoe vindt u een sociale woning in de buurt waar U wil wonen

Ga naar vmsw en zoek een organisatie die sociale woningen verkoopt in Uw buurt of in de buurt waar U wil wonen.

Uw sociale huurwoning kopen

[Bron]

Verloop van de aankoop van Uw sociale huurwoning

[Bron]

Inschrijving

Als U meent dat U aan de voorwaarden voldoet kunt U zich nu inschrijven.
[Bron]

Sociale woningen in Antwerpen

Een sociale woning huren of kopen in Antwerpen
Voorrangsregels
Voorwaarden tot kopen

Oplossen van het schoolprobleem

Uw sociale woning terug verkopen?

Eens Uw sociale afbetaald is of zelfs vroeger heeft U kapitaal opgebouwd dat als basis kan dienen om een andere woning te kopen ingeval U nogmaals wenst van eerste woning te veranderen. U dient wel een aantal jaren in Uw sociale woning te wonen.[Bron]

https://juridischforum.be/viewtopic.php?t=61670

https://www.vlaanderen.be/een-woning-verhuren

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=43488#
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning

https://www.watwat.be/huren/hoe-vind-ik-een-sociale-woning

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download